Publisert: 06.01.2015

CIENS Urban

CIENS Urban skal bidra med kunnskap og innovative løsninger for det grønne skiftet i bærekraftige byer.

ciensurban-2016.jpg

Stadig flere av oss bor i byer og bidrar til – og rammes av – byenes miljøbelastninger. Rask urbanisering innebærer betydelige utfordringer med opphopning av problemer, så vel miljømessig som sosialt. Storbyene tilbyr både de beste og de dårligste levekårene i landet. Samtidig gir urbane konsentrasjoner storskalafordeler og god ressursutnyttelse som sparer energi og areal og gir de beste mulighetene for miljøvennlig transport. Når stadig flere av oss vil bo urbant, gir det urbane mangfoldet nye muligheter og innovative løsninger – både når det gjelder miljø og klima, velferd og økonomi.

Forskningen i CIENS Urban er basert på transfaglig samarbeid med felles kunnskapsutvikling og løpende erfaringsutveksling mellom forskere og samfunnsaktører innen politikk og forvaltning, lokalsamfunn, nærings- og organisasjonsliv. Målet er at forskningen skal bidra til løsninger som gjør byene våre grønne og smarte, attraktive og inkluderende. CIENS Urban har tverrfaglig samarbeid mellom naturvitere og samfunnsvitere som sin særlige forse.

CIENS Urban har valgt ut syv prioriterte områder:

 1. Byplanlegging: politikk og deltakelse
 2. Klimaomstilling: kutt og tilpasning
 3. Bærekraftig transport: grønn mobilitet og logistikk
 4. Sosial bærekraft: fellesskap og fordeling
 5. Fysisk bymiljø: luft, vann, areal, barrierer
 6. Naturbaserte løsninger: blå-grønn struktur
 7. Grønn økonomi: vekst og teknologi

CIENS Urban – Arbeidsformer og metoder:

 • tar sikte på å være den integrerende rammen over enkeltprosjekter
 • vil teste ut tverr- og transfaglige samarbeidsformer og metodologi på tvers av de syv prioriterte områdene
 • gir felles kunnskapsproduksjon med forvaltning, næringsliv, forskning og sivilsamfunn
 • tilbyr innovative løsninger gjennom lokal mobilisering og involvering – og tester ut transfaglig bylab-metodikk
 • vil benytte seg av befolkningen som bidragsyter og barometer for bærekraftig byutvikling
 • vil være bruker av Internet of Things, big data og crowd-sourcing

Se oversikten over prosjektene innen satsningen her.

Lese om lanseringen av CIENS Urban på vår Bykonferanse i august 2014.